Samen Beslissen. Wat betekent dit voor mij en de patiënt?

10 september 2021

Project ‘Juiste Informatie Samen Beslissen’

Blauwdruk PROMS implementatie

Voor het project ‘Juiste Informatie Samen Beslissen’ wat voor de zomervakantie is afgerond, zijn het verzamelen en beschikbaar stellen van complete ziektegerichte en persoonsgerichte informatie en het op basis daarvan ‘samen beslissen’ door patiënt en zorgverlener in kaart gebracht. Binnen het thema Passend behandelplan is gestreefd naar een optimale behandeling voor iedere patiënt met kanker g

ebaseerd op het model Passend Behandelplan.

Er is een regio inventarisatie opgeleverd voor verschillende Samen Beslis tools die in de ziekenhuizen in de regio worden gebruikt bij darmkanker. Als onderdeel daarvan heeft het LUMC een start gemaakt met het gebruik van Patient Reported Outcomes Measures (PROMS) om Samen Beslissen tijdens de follow up fase te optimaliseren bij darmkanker. Daarbij zijn de PROMS vragenlijsten EORTC-29 en EORTC-30 gebruikt.

Ziekenhuizen en zorginstellingen in heel Nederland kunnen zich laten inspireren door de blauwdruk van de PROMS implementatie in het LUMC. Om tot de blauwdruk te komen zijn audio opnames gemaakt van de gesprekken tussen zorgprofessionals en patiënten. Het NFU- consortium Kwaliteit van Zorg rapport ‘Implementatie van Samen Beslissen’ beschrijft dat audio opnames een efficiënte manier is om be

wustzijn en inzicht te creëren in eigen handelen en kennis over Samen Beslissen te vergroten(1).

Om te komen tot implementatie van de PROMS zijn de volgende stappen doorlopen:

  1. PROMS selecteren samen met stakeholders.
  2. Nulmeting; audio opnames maken van follow up consulten zonder inzet PROMS.
  3. Analyse audio opnames: opname data wordt vergeleken met opgestelde categorieën in de EORTC vragenlijsten en gekwantificeerd.
  4. Analyse terugkoppelen aan zorgverleners.
  5. Nameting: start met een pilot waarin bij een klein aantal consulten PROMS worden ingezet en audio opnames worden gemaakt.
  6. Pilot analyse en evaluatie. Zo nodig aanpassingen in het proces aanbrengen en uitrollen over alle follow up consulten.


Kristel van Egmond, projectleider:

“Gebruik maken van audio opnames is een simpele manier om bewustzijn en inzicht te creëren in de manier van consulten uitvoeren en communicatie voeren met de patiënt. Het draagt bij aan een succesvolle implementatie. “