Regionale pilot: Aantoonbare kwaliteit netwerkzorg

15 maart 2021

De pilot Aantoonbare kwaliteit netwerkzorg is een initiatief van OncoWest, Qualicor Europe en IKNL. Deze pilot is bedoeld als proeftuin om te bekijken waarmee en hoe het aantoonbaar maken van de kwaliteit van een oncologienetwerk kan gebeuren. De pilot is erop gericht de generieke en tumor specifieke kwaliteit van oncologische netwerkzorg aantoonbaar te maken met inbreng van de patiënt en naasten. Hiervoor is onder andere op basis van het Koersboek Oncologische netwerkvorming, SONCOS normen,  Qualicor Europe criteria, en gebruikmakend van de data van NKR (en andere bronnen) criteria ontwikkeld die dit mogelijk inzichtelijk kunnen maken. Het betreft de aangesloten tweede- en derdelijns zorgvoorzieningen in de regio West-Nederland, met ketenzorg naar eerste- en anderhalvelijnszorg en met de patiënt-journey als uitgangspunt. De pilot richt zich daarbij specifiek op het netwerk en niet op de kwaliteit van een individueel ziekenhuis.

Doel 

Doel was een instrumentarium (structuur en procesindicatoren) te ontwikkelen waarmee binnen oncologienetwerken door middel van (zelf)analyse en feitelijke metingen cyclische verbetertrajecten in gang gezet kunnen worden om de kwaliteit van de oncologische zorg (inclusief onderzoek, onderwijs) continue te kunnen verbeteren. Uitgangspunt is dat deze methode keer op keer door het netwerk ingezet worden om daarmee kwalitatief optimale oncologische zorg binnen de regio te blijven bieden.

De afgelopen periode heeft de pilot in een tweetal proeftuinen gedraaid; bij de netwerktumorgroep Gynaecologische tumoren (NTG Gyn) voor wat betreft de zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom en de netwerktumorgroep Lower GI voor wat betreft de zorg voor patiënten met rectumcarcinoom en darmkanker en is het instrumentarium geoperationaliseerd en getoetst.

Cor de Kroon (vicevoorzitter NTG Gyn): “De pilot heeft ons veel beter inzicht gegeven in de invulling van het regionale zorgpad in de verschillende huizen.”

Marjolein Kagie (voorzitter NTG Gyn): “We zijn weer een stap dichter bij dat het echt niet uitmaakt in welk regionaal ziekenhuis je als patiënt binnenkomt.”

Voortgang

Beiden proeftuinen zijn ondertussen afgerond waarbij zeven (interne) auditoren op dezelfde dag in 2021 de zeven ziekenhuizen in de regio bezochten voor het ovariumcarcinoom. In 2022 bezochten de auditoren de zeven ziekenhuizen voor het rectumcarcinoom. Naast dit auditbezoek waarbij de criteria werden getoetst en vastgelegd, is er een netwerkrapportage opgeleverd gebruikmakend van de NKR data, met als resultaat een eindrapportage. De eindrapportages zijn besproken tijdens dialoogsessies binnen de betreffende netwerktumorgroepen.

Tijdens de dialoogsessies is besproken wat juist heel goed gaat en waar we als regio trots op kunnen zijn, maar worden ook zaken besproken die juist nog een verbeterslag kunnen hebben. Deze zaken worden geprioriteerd binnen de netwerktumorgroep, waarna men er actief mee aan de slag gaat. De eindrapportages met voorstellen voor verbeteringen en leerpunten zijn daarnaast gedeeld met de ziekenhuisbesturen en vertegenwoordigers van de oncologie commissies.

De proeftuinen en lessons learnd dienen als voorbeeld voor toepassing in andere regionale oncologienetwerken en netwerktumorgroepen. Op dit moment staat de evaluatie gepland met IKNL en Qualicor Europe en zal gekeken worden hoe dit een vervolg krijgt.

Overall was het projectteam positief en zien zowel wij als de betrokken netwerkgroepen mogelijkheden voor onze regio.

Citrienprogramma Waardegedreven zorg in netwerken

Deze pilot heeft raakvlakken met het project Waardegedreven zorg in netwerken (in OncoWest van het Citrienprogramma), dat processen, uitkomsten, ervaringen en kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar wil maken. De geselecteerde indicatorenset is voor beide projecten ingezet.