Regionale pilot: Aantoonbare kwaliteit netwerkzorg - ovariumcarcinoom

De pilot Aantoonbare kwaliteit netwerkzorg is gericht op de generieke en tumor specifieke zorg van de netwerktumorgroep Gynaecologische tumoren (NTG Gyn) voor wat betreft de zorg voor patiënten met ovariumcarcinoom. De pilot en beoogde resultaten dienen als voorbeeld voor toepassing in andere regionale oncologienetwerken en netwerktumorgroepen.

 

Citrienprogramma Waardegedreven zorg in netwerken

Deze pilot heeft raakvlakken met een project in RO West van het Citrienprogramma Waardegedreven zorg in netwerken, dat processen, uitkomsten, ervaringen en kosten van oncologische zorg in netwerken zichtbaar en meetbaar wil maken. De geselecteerde indicatorenset is voor beide projecten ingezet.

 

Doel 

Het doel is de generieke en tumor specifieke kwaliteit van oncologische patiëntenzorg (inclusief onderzoek, onderwijs) in RO West aantoonbaar te maken. Hiervoor ontwikkelen we een instrumentarium (structuur en procesindicatoren), geoperationaliseerd en getoetst in de NTG Gyn  (ovariumcarcinoom). Het betreft de aangesloten tweede- en derdelijns zorgvoorzieningen in de regio RO West, met ketenzorg naar eerste- en anderhalvelijnszorg. Met de patiënt journey als uitgangspunt. Met dit instrumentarium kan RO West een strategische (zelf)analyse en feitelijke metingen uitvoeren van waaruit cyclische verbetertrajecten in gang gezet kunnen worden om de kwaliteit binnen het netwerk te verbeteren.

 

Planning

De verwachting is dat medio 2021 de eindrapportage met voorstellen voor verbeteringen en leerpunten wordt voorgelegd aan de ziekenhuisbesturen, vertegenwoordigers van de oncologie commissies en de leden van de NTG Gyn.