Landelijk project: Netwerkcasemanagement

14 maart 2021

Netwerkcasemanagement is onderdeel van het Passend Behandelplan (landelijk Citrien project 2.0) waarbij gestreefd wordt naar trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker. Een passend behandelplan is altijd toegesneden op de persoon. Het verenigt de beste oncologische behandelmogelijkheden met afwegingen op grond van iemands algemene gezondheidstoestand en de doelen en wensen van de patiënt.

Binnen netwerkcasemanagement wordt gestimuleerd om patiëntgerichte samenwerkingen op te starten en de patiëntenzorg in netwerkvorm te organiseren. Dit kan door de inzet van een regionale casemanager (verpleegkundig specialist) of vast aanspreekpunt voor de patiënt. Deze samenwerking vindt plaats over de muren van de instellingen maar ook over de grenzen van de verschillende zorglijn zoals de eerste-, tweede- en derdelijn waarin ‘Patient Experience’ een zeer belangrijke rode draad is om te volgen.

 

Doelstellingen

Voor het subthema Netwerkcasemanagement zijn 3 projectdoelstellingen geformuleerd, gericht op slokdarmkanker:

 1. Een goed geïnformeerd en laagdrempelig benaderbaar aanspreekpunt voor de patiënt gedurende het hele behandeltraject.
 2. De patiënt wordt gedurende het hele behandeltraject goed en op uniforme wijze geïnformeerd.
 3. Goede – mondelinge dan wel schriftelijke – informatieoverdracht betreffende logistiek en de medische en psychosociale problematiek van de patiënt tussen zorginstellingen binnen RO West (eerste-, tweede- en derdelijn).

Conclusie

De conclusie is dat netwerkcasemanagement op verschillende wijze geïnterpreteerd en toegepast kan worden. Binnen RO West kunnen nog genoeg stappen worden gezet om ‘Patient Experience’ nog meer te laten excelleren in de regio.

Aanbevelingen en resultaten

Op basis van de hierboven genoemde doelstellingen zijn binnen het project verschillende resultaten behaald. Met als uitgangspunt het creëren van een visie over netwerkcasemanagement en hoe dit te implementeren binnen de huidige kaders en processen binnen RO West. Waarbij rekening is gehouden met richtlijnen, processen maar ook eventuele andere belemmeringen zoals bijvoorbeeld digitale toepassingen en financiële en politieke standpunten. De betrokkenheid en samenwerking tussen de leden van het expertteam Maag- en slokdarmkanker heeft geleid tot oa. onderstaande projectresultaten:

 • Netwerkcasemanagement processen gericht op informatieoverdracht in het curatieve traject zijn ganalyseerd met behulp van proces-flow diagrammen. Daarna zijn deze processen  geoptimaliseerd tussen de zeven aangesloten RO West ziekenhuizen.
 • Pilot met eerstelijn (huisartsen) om het contact tussen de aanspreekpunten binnen de eerste-, tweede- en derdelijn te optimliseren. Hierdoor konden eventuele opgedane patiëntinzichten die bekend zijn bij de eerstelijn meegenomen worden in de besluitvorming over de behandeling.
 • Er is regionale patiënteninformatie ontwikkeld over het zorgproces, behandeling chemoradiatie en buismaag operatie waarbij de expertise en de toepassing van de zeven RO West ziekenhuizen zijn verenigd en geïmplementeerd in de huidige ziekenhuisprocessen. Bij de ziekenhuizen wordt deze patiënteninformatie nu gebruikt en meegegeven.
 • Gestart met periodiek overleg Regionaal casemanagement tussen de casemanagers die betrokken zijn bij slokdarm- en maagkankerpatiënten.
 • Contact geïntensiveerd en processen geoptimaliseerd tussen het LUMC en de diagnostische centra (DC en Keizer kliniek) voor informatieoverdracht in het curatieve traject.

 

Verschillende aanbevelingen voor andere netwerktumorgroepen en toegespitst op de regio West-Nederland:

 • Onderlinge communicatie en informatie overdracht verbeteren;
 • Contact met eerstelijn voordat besluitvorming over de behandeling plaatsvindt;
 • Regionale patiënteninformatie;
 • Regionale casemanagement overleggen;
 • Afdelings- of ziekenhuisoverstijgend organiseren van een aanspreekpunt voor zowel de diagnostische als de curatieve fase.

Vervolg

De pilot met eerstelijn (huisartsen) om het contact tussen de aanspreekpunten binnen de eerste-, tweede- en derdelijn krijgt een vervolg en start 2022 bij het tumortype ovariumcarcinoom. Verder wordt met het expertteam Neurologische Oncologie (hersentumoren) een businesscase ontwikkeld voor de inzet van een regionaal casemanager. Ook bij andere tumortypes zal het starten van casemanagementoverleggen in de regio worden gestimuleerd.

De uitkomsten van dit project zijn een inspiratie geweest voor oa. het AmsterdamUMC en Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Tapasya Vreeken via  T.M.Vreeken-van_Tol@lumc.nl of bel naar 06-293 834 27.

V&VN Oncologie adviesrapport ‘Vast aanspreekpunt’

Meer informatie over dit project staat op de website Oncologienetwerken van Citrien.